EASA – základní informace

Dne 28.9.2003 byla nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 přijata společná pravidla v oblasti civilního letectví a Článkem 12 tohoto nařízení zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

EASA je nápomocna Evropské komisi při přípravě opatření, která mají být přijata pro provedení nařízení č. 1592/2002. Výkonným ředitelem EASA byl dne 1. září 2003 jmenován Patrick Goudou. Sídlem EASA je od 3. listopadu 2004 Kolín nad Rýnem.

EASA_Logo

První oblastí činností, kterou se EASA zabývá od svého vzniku, je oblast certifikace, údržby a letové způsobilosti letadel pokrytá vydáním nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003 a oblast zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů pokrytá vydáním nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003.

Nařízení ES má obecnou platnost. Po vyhlášení v Úředním listu EU je závazné ve všech svých částech a bezprostředně použitelné (tj. přímo aplikovatelné) v každém členském státě. Nařízení má přednost před národními právními předpisy.

V souvislosti se vstupem České republiky do EU tato skutečnost pro české civilní letectví znamená, že od 1. května 2004 je v ČR povinné plnění požadavků nařízení týkajících se civilního letectví včetně prováděcích pravidel, která jsou uveřejňována jako jejich přílohy. Tato nařízení se tak stávají součástí právního řádu ČR.

Platnost předchozích předpisů JAR se vstupem ČR do EU neruší, ale jejich použitelnost se řídí požadavky nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 a 2042/2003.

Pro vaši informaci jsou nařízení EU ve všech jazycích členských států, včetně českých verzí výše uvedených nařízení, dostupná na internetových stránkách systému EUR-LEX. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie. Bližší informace získáte na stránkách Evropské unie. Na webových stránkách EASA je pak následně možné získat další informace o činnosti EASA a další materiály.

Webové stránky: https://www.easa.europa.eu/