Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Škola bude z dotačního programu využívat prostředky na vzdělávání zaměstnanců, žáci školy budou využívat služeb koordinátora praxe ve firmách a kariérového poradce. Toto jim umožní se lépe orientovat na pracovním trhu a pomůže jim při hledání budoucího zaměstnavatele.

Registrační číslo projektu: cz.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022970

Spolufinancováno Evropskou unií.

 

Letáček k projektu

Projekt: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II

 

reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje.

Období realizace aktivit:

1. 1. 2021 – 31. 8. 2023

Celková částka projektu:

4 270 407,- Kč

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce projektu:

Zlínský Krajský úřad Zlínského kraje

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

Projekt Zlínského kraje: Podpora řemesel v odborném školství

Naše škola je zapojena do systému Podpora řemesel v odborném školství. Díky tomuto projektu obdrží žáci učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-55-H/01 Klempíř finanční podporu ve výši od 300,- do  500,- Kč / měsíčně. Navíc žáci, kteří na konci školního roku mají vyznamenání, jsou odměněni jednorázovou částkou až 3000,- Kč.

Podrobnější pravidla pro získání finanční podpory od 1. 9. 2017 naleznete v tomto odkazu.

Projekt: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

 

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Střední škola letecká s.r.o. je jedním z partnerů, kteřá se podílí na jeho realizaci v části „POLYTECHNIKA“. Cílem je podpora polytechnického vzdělání v MŠ, ZŠ a gymnáziích. Mezi realizované aktivity SŠ letecké patří volnočasové aktivity pro SŠ s aktivitami pro MŠ – Minilétání, volnočasové aktivity pro ZŠ – Letečtí kadeti, projektové bloky pro Gymnázia – Proč letadlo létá a Dílny pro ZŠ. Období realizace duben 2018 až srpen 2020.  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html

 

 

Zřízení a vybavení 41 pracovišť praktické výuky strojírenských oborů v letectví

reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002788

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Střední škole letecké formou moderních pracovišť praktické výuky v oborech Technik letadel, Klempíř letadel a Mechanik letadel ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů.

Projekt Šablony

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005934

Za pomoci tohoto projektu dojde ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

eu peníze středním školám

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0635

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Chceme podpořit cíle naší školy a zejména výuku studentů, kterým chceme poskytnout takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a které budou rozvíjet jejich samostatné logické myšlení a schopnosti. Podstatou projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. V rámci tohoto projektu si škola také klade za cíl usnadnit a vytvořit vhodné podmínky pro zvýšení kvality výuky v oblasti cizích jazyků.    …více

logo-ESF-transparent

další vzdělávání pracovníků leteckého průmyslu

shutterstock_112036709

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/05.0004

V rámci tohoto projektu vznikne 8 vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, které budou realizovány jako on-line kurzy. Dva kurzy budou věnované školení lektorů dalšího vzdělávání v efektivním využití nových technologií a šest kurzů bude zaměřeno na aktuální témata z oblasti letecké legislativy a specifické dovednosti nutné pro uplatnění v letectví.  Cílovou skupinou projektu jsou lektoři, zaměstnanci leteckých firem a absolventi strojních oborů, kteří se o práci v letectví ucházejí.  …více

logo-ESF-transparent

 

 

systém přípravy techniků letadel

shutterstock_112276484

 Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/02.0043

Cílem tohoto projektu je připravit a realizovat systém dalšího vzdělávání leteckého personálu. Zaměstnanci firem působících v leteckém průmyslu, a to nejen ve Zlínském kraji, budou mít možnost se neustále vzdělávat pro výkon svého povolání. Kvalitu výuky zajistí zaměstnanci leteckých firem, kteří v SŠ letecké vyučují odborné předměty. Jedná se zejména o zaměstnance společnosti Aircraft Industries, a. s., největšího výrobce letadel v ČR, v jejímž areálu škola sídlí.  …více

UČÍME SE JAZYKY

IMG_1157

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0971

Projekt „Učíme se jazyky“ je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků, na zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i žáků na základních a středních školách a na prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Prvním cílem projektu je uskutečnění intenzívního jazykového kurzu pro učitele, který bude zaměřen na zlepšování jeho jazykových kompetencí. Kurz proběhne ve vybrané zemi v zahraničí.  …více