SYSTÉM PŘÍPRAVY TECHNIKŮ LETADEL

shutterstock_112276484PROJEKT:   “Systém přípravy techniků letadel”   

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.1.07/3.2.03/02.0043

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU:   1. 11. 2011 – 31. 10. 2014

ČÁSTKA DOTACE:   6 274 476,84 Kč

PODÍL FINANCOVÁNÍ Z ESF:   5 333 305,31  Kč  85%

PODÍL FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU ČR:   941 171,53  Kč  15%

ČÍSLO VÝZVY:   02

 

Cílem projektu je připravit a pilotně ověřit modulární systém zahrnující teoretickou i praktickou přípravu leteckého personálu podle požadavků Nařízení Komise ES 2042/2003 – Část 66 na cílových skupinách a dále připravit jeho dlouhodobý rozvoj.  Celkem bude připraveno 17 modulů pro rozvoj speciálních odborných dovedností leteckého personálu. K nim bude zařazen modul zaměřený na obsluhu PC a s metodickou průpravu pro práci s testovacím databázovým SW, modul věnovaný ochraně životního prostředí při práci s leteckou technikou. Pro přípravu jednotlivých modulů bude použit ŠVP oboru 23-45-L/009 Letecký mechanik, poznatky z praxe a aktuální stav letecké legislativy. Kvalitu výuky zajistí zaměstnanci leteckých firem, kteří ve SŠ letecké učí odborné předměty.

Dílčí cíle projektu:

1. Připravit a realizovat modulární systém vzdělávání zaměstnanců leteckých firem – techniků údržby letadel.
2. Metodicky a organizačně zajistit využívání systému cílovou skupinou projektu.
3. Za využití odborníků leteckého průmyslu zpracovat studijní literaturu, zajistit potřebné interaktivní pomůcky a základní materiální vybavení učebny, zajistit praktickou přípravu v dílnách.
4. Proškolit cca 10 -15 lektorů jednotlivých modulů v pedagogické činnosti, letecké legislativě a ŠVP “Letecký mechanik”.
5. Pilotně ověřit vzdělávací programy  na cílové skupině leteckého personálu výroby a servisu letadel firem Zlínského kraje.

Cílová skupina:

Projekt je zaměřen pro zaměstnance leteckého průmyslu – techniky letadel, kteří se musí neustále vzdělávat v novinkách letecké techniky, dokazovat své znalosti leteckým inspekcím, případně pro osoby odcházející z armády a chtějí pracovat v civilním sektoru letectví.
Celkově ve Zlínském kraji pracuje okolo 1000 osob ve všech sférách letectví. Mimo Zlínský kraj  se na leteckých aktivitách podílejí další osoby v sousedních krajích (např. letiště Přerov). Velká skupina pracujících ze Zlínského kraje dojíždí do největšího servisního centra velkých dopravních letadel ve Střední Evropě v Mošnově. Mezi techniky letadel řadíme mimo základní dělnické profese i osoby, které jsou pověřeny tzv. “osvědčováním”, čili kontrolou práce a stvrzováním její kvality. V průměru se u daných firem jedná o 10% – 50% procent pracovníků. Uvedení zaměstnanci mají povinnost se celoživotně vzdělávat formou tzv. “pokračovacího” výcviku – určeno Nařízením komise ES 2042/2003. Upřednostňuje se školení v leteckou inspekcí schválených výcvikových organizacích.
Střední škola letecká dlouhodobě monitoruje a aktivně ovlivňuje další vzdělávání leteckého personálu ve Zlínském kraji a je tedy institucí s přesnou znalostí potřeb a vzdělávacích možností cílové skupiny. V rámci svého ŠVP “Letecký mechanik” poskytuje firmám vzdělávací služby. Aktuální potřeby neustále diskutuje s vedením leteckých firem v regionu a spolupodílí se na průběžné evaluaci vzdělávacích potřeb pracovníků firmy Aircraft Industries.

V rámci projektu budou pilotně proškoleny cílové skupiny vybrané z výše uvedeného personálu o velikosti 10 osob na každý vzdělávací modul. Pilotní skupiny 10 osob budou vybrány zřizovatelem školy – firmou Aircraft Industries, z řad jejích zaměstnanců.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude vytvořeno 17 vzdělávacích modulů pro další vzdělávání leteckého personálu v souladu s Nařízením Komise ES 2024/2003 – Část 66.
Jde o vzdělávání požadované Komisí EU, ale které se v ČR zatím nerealizuje. K požadovaným znalostem neexistují nové učebnice. Letecký personál se tak učí z knih i 50 let starých, nebo absolvuje výcvik v zahraničí.
V ČR si nechal Úřad pro civilní letectví pouze vyhotovit testovací databázi otázek. Zatím nikdo neřeší, jak se mají zaměstnanci leteckých firem na testy připravit. V rámci přípravy 17 vzdělávacích modulů vznikne ucelený systém jednoduchých učebnic a v pilotní části projektu se k modulům provede ověřovací výuka.
Na tvorbě učebnic se budou podílet autoři Národní databáze testovacích otázek a tak je zabezpečeno, že literatura bude odpovídat požadovaným znalostem.

logo-ESF-transparent