Informace k přijímacímu řízení 2018

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat tyto obory:

23-45-L/02 – Letecký mechanik (ukončení: maturita)

23-51-H/01 – Strojní mechanik (ukončení: výuční list)

23-55-H/01 – Klempíř (ukončení: výuční list)

 

Obecná pravidla přijímacího řízeni:

Žák se může hlásit na dvě školy nebo na dva obory jedné školy.

Termín podání přihlášek je do 1. března 2018. Do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště. Přihlášku dostanou vycházející žáci základní školy ve své ZŠ, stejně tak i zápisový lístek. Ostatní uchazeči si přihlášku mohou stáhnout z naší www stránky a zápisový lístek si musí vyzvednout na krajském úřadu – odbor školství. Toto platí i pro žáky z cizího státu.

Uchazeči, kteří se hlásí na maturitní obor, absolvují v rámci přijímacího řízení jednotné přijímací testy z matematiky a jazyka českého a literatury. Písemné testy proběhnou v termínech 12. a 16. dubna na středních školách uvedených podle pořadí na přihlášce. Pro testy psané na naší škole obdrží uchazeči písemnou pozvánku poštou. Po napsání testů, budou tyto testy odeslány společnosti CERMAT, která je opraví a sdělí školám výsledky.

SŠ letecká k výsledkům testů připočte hodnocení známek ze základní školy z předmětů matematika, fyzika, cizí a český jazyk. Z takto vytvořeného hodnocení se sestaví pořadí uchazečů a ředitel školy určí počet přijatých.

Aby mohl být uchazeč ke studiu přijatý, musí se zúčastnit i druhé části přijímacího řízení, na kterou bude opět písemně pozván. Zde obdrží rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. U uchazečů, kteří se mezi přijaté nedostali, může proběhnout pohovor o jejich zájmu o studium, případně možnosti odvolání. Doporučujeme si s sebou již přinést zápisový lístek.

Pro cizince není písemný test z jazyka českého a literatury povinný, ale pouze tehdy, pokud o výjimku požádají! Tito uchazeči pak absolvují pouze pohovor u přijímacího řízení s cílem zjistit, nakolik jsou schopni porozumět českému jazyku. Pokud o výjimku z psaní testu z JČ nepožádá, musí test povinně psát.