Způsob podání přihlášky ke vzdělávání a obecná pravidla přijímacího řízení

Uchazeč vyplní formulář stanovený MŠMT – přihláška ke vzdělávání – studiu. Přihlášku dostanou vycházející žáci základní školy ve své ZŠ, stejně tak i zápisový lístek. Ostatní uchazeči si přihlášku mohou stáhnout z naší www stránky a zápisový lístek si musí vyzvednout na krajském úřadu – odbor školství. Toto platí i pro žáky z cizího státu. Žák se může hlásit na dvě školy nebo na dva obory jedné školy (pořadí škol, popř. oborů, musí zůstat stejné!). Nezapomeňte přihlášku podepsat (uchazeč i zákonný zástupce) a je třeba mít ji potvrzenou od lékaře. Potvrzení od lékaře platí pro konání odborného výcviku prvního ročníku. Před nástupem na pracoviště leteckých firem, tj. od druhého ročníku, navštíví žáci školy firemního lékaře (prohlídka je zpoplatněna). ZŠ na druhou stranu přihlášky vyplní prospěch a chování z 8. a 9. ročníku a potvrdí razítkem školy a podpisem pověřené osoby. Pro letošní rok, z důvodu distanční výuky, požadujeme i kopii vysvědčení ze 7. třídy (nemusí být ověřená).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží zároveň s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Pro cizince není písemný test z jazyka českého a literatury povinný, ale pouze tehdy, pokud o výjimku požádají! Tito uchazeči pak absolvují pouze pohovor u přijímacího řízení s cílem zjistit, nakolik jsou schopni porozumět českému jazyku. Pokud o výjimku z psaní testu z JČ nepožádá, musí test povinně psát.

Termín podání přihlášek je do 1. března 2021.

Přihlášku můžete podat třemi způsoby:

  1. Osobně na sekretariát školy v úředních hodinách PO – PÁ od 7:30 – 14:00 h
  2. Poštou – SŠ letecká s.r.o., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
  3. Datovou schránkou – máte-li zřízenu datovou schránku pro fyzické osoby, můžete přihlášku zaslat tímto způsobem: ID jta45tb

Termíny jednotné přijímací zkoušky – Aktualizace podmínek přijetí ze dne 5. 3. 2021

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených je nižší, než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 23-45-L/02 Letecký mechanik – denní studium, rozhodl ředitel školy, dle vládních opatření, že písemné přijímací zkoušky se v letošním roce konat nebudou. Jako jediné kritérium pro posouzení přijetí zůstává hodnocení známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika za 7. a 8. ročník ZŠ.

Jednotné přijímací zkoušky se týkají pouze čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou. U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou písemných testů nekoná.


Co bude dál…?

Z takto vytvořeného hodnocení se sestaví pořadí uchazečů a ředitel školy určí počet přijatých. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů do maturitního oboru 23-45-L/02 Letecký mechanik bude zveřejněn na stránkách školy nejdříve 19. května 2021 anonymně pod kódem, který každý uchazeč obdrží emailem, uvedeným na přihlášce ke vzdělávání.

Do učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-55-H/01 Klempíř, bude seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejněn na webu nejdříve 19. května 2021, taktéž anonymně pod kódem, který každý uchazeč obdrží na email, uvedený na přihlášce ke vzdělávání.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žádáme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem studovat na naší škole, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: skola@ssletecka.com nebo na tel. č. 572 818 201. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána doporučeně poštou. Proti tomuto rozhodnutí je možné zaslat odvolání a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.