Způsob podání přihlášky ke vzdělávání a obecná pravidla přijímacího řízení

Uchazeč vyplní formulář stanovený MŠMT – přihláška ke vzdělávání – studiu. Přihlášku dostanou vycházející žáci základní školy ve své ZŠ, stejně tak i zápisový lístek. Ostatní uchazeči si přihlášku mohou stáhnout z naší www stránky a zápisový lístek si musí vyzvednout na krajském úřadu – odbor školství. Toto platí i pro žáky z cizího státu. Žák se může hlásit na dvě školy nebo na dva obory jedné školy (pořadí škol, popř. oborů, musí zůstat stejné!).  Na přihlášku vyplňte kontakt (telefon i email) jak na uchazeče, tak na zákonného zástupce. Emailem budeme zasílat informace k přijímacím zkouškám, je potřeba tedy vyplnit ČITELNĚ. Nezapomeňte přihlášku podepsat (uchazeč i zákonný zástupce) a je třeba mít ji potvrzenou od lékaře. Potvrzení od lékaře platí pro konání odborného výcviku prvního ročníku. Před nástupem na pracoviště leteckých firem, tj. od druhého ročníku, navštíví žáci školy firemního lékaře (prohlídka je zpoplatněna). ZŠ na druhou stranu přihlášky vyplní prospěch a chování z 8. a 9. ročníku a potvrdí razítkem školy a podpisem pověřené osoby.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží zároveň s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Pro cizince není písemný test z jazyka českého a literatury povinný, ale pouze tehdy, pokud o výjimku požádají! Tito uchazeči pak absolvují pouze pohovor u přijímacího řízení s cílem zjistit, nakolik jsou schopni porozumět českému jazyku. Pokud o výjimku z psaní testu z JČ nepožádá, musí test povinně psát.

Termín podání přihlášek je do 1. března 2023.

Přihlášku můžete podat:

  1. Osobně na sekretariát školy v úředních hodinách PO – PÁ od 7:30 – 14:00 h
  2. Poštou (doporučeně) – SŠ letecká s.r.o., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Řádný termín:

  • čtvrtek 13. dubna 2023
  • pátek 14. dubna 2023

Náhradní termín:

  • středa 10. května 2023
  • čtvrtek 11. května 2023

Jednotné přijímací zkoušky se týkají pouze čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou. U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou písemných testů nekoná.

Pro testy psané na naší škole obdrží uchazeči písemnou pozvánku poštou. Po napsání testů, budou tyto testy odeslány společnosti CERMAT, která je opraví a sdělí školám výsledky.


Co bude dál…?

SŠ letecká k výsledkům testů připočte hodnocení známek ze základní školy z předmětů matematika, fyzika, cizí a český jazyk. Z takto vytvořeného hodnocení se sestaví pořadí uchazečů a ředitel školy určí počet přijatých.

Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům k dispozici na stránkách školy nejpozději 30. dubna 2023.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů do maturitního oboru 23-45-L/02 Letecký mechanik, učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-55-H/01 Klempíř, bude zveřejněn na stránkách školy anonymně pod kódem, který každý uchazeč obdrží emailem, uvedeným na přihlášce ke vzdělávání.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žádáme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem studovat na naší škole, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: skola@ssletecka.com nebo na tel. č. 572 818 201. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na odvolání.

Aby mohl být uchazeč ke studiu přijatý, musí se zúčastnit i druhé části přijímacího řízení, na kterou bude opět písemně pozván. Zde obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a další pokyny týkající se zahájení školního roku. Doporučujeme si s sebou již přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána doporučeně poštou. Proti tomuto rozhodnutí je možné zaslat odvolání a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Případné změny k přijímacímu řízení 2023 budou k dispozici dle aktuálního stavu a pokynů z Ministerstva školství.